Ontslag op staande voet

Informatie voor de werknemer

Bij een ontslag op staande voet is je werkgever gebonden aan de regels uit het ontslagrecht. Een werkgever kan je daarom niet zomaar ontslaan. Onyx Advocaten is zijn specialisten in het ontslagrecht en kunnen jou helpen te bepalen of het ontslag terecht of onterecht is.

Voordat een werkgever hiertoe kan overgaan, controleert het UWV of de kantonrechter of je werkgever zich houdt aan de wettelijke regels. Ontslag op staande voet tijdens ziekte is bijvoorbeeld wettelijk verboden. Ook dient je werkgever rekening te houden met opzegtermijnen. Een werkgever kan jou alleen op staande voet ontslaan, indien er sprake is van een dringende reden.

Redenen ontslag op staande voet

Onder dringende redenen vallen ernstige misdragingen op het werk zoals bijvoorbeeld:

 • Diefstal
 • Fraude
 • Mishandeling
 • Werkweigering

Duidelijkheid over de exacte reden van het ontslag is daarom altijd van groot belang. De reden bepaalt namelijk ook of het UWV of de kantonrechter jouw ontslag controleert.

Ontslag via UWV

Bij de volgende redenen loopt de ontslagroute via het UWV:

 • Langdurige arbeidsongeschiktheid (> 2 jaar)
 • Bedrijfseconomische redenen

Ontslag via kantonrechter

Bij alle overige redenen loopt de ontslagroute via de kantonrechter. Hierbij kun je denken aan arbeidsconflicten, verwijtbaar handelen en disfunctioneren.

Voorwaarden ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet komt er per direct en zonder tussenkomst van een kantonrechter een einde aan de arbeidsovereenkomst. Je ontvangt vanaf dat moment geen loon meer en je hebt geen recht op een transitievergoeding. Verder komt je recht op een WW-uitkering te vervallen, omdat je volgens het UWV dan verwijtbaar werkloos bent. Verder moet je mogelijk ook nog een schadevergoeding aan je werkgever betalen, omdat je werkgever mogelijk schade lijdt als gevolg van het plotselinge ontslag.

Een ontslag op staande voet heeft dus grote gevolgen voor jou als werknemer. Om je te beschermen tegen een onterecht ontslag, stelt de wetgever daarom strenge eisen aan de werkgever voordat men een werknemer rechtsgeldig op staande voet kan ontslaan. De drie belangrijkste voorwaarden zijn de volgende:

 1. Er moet sprake zijn van een dringende reden.
 2. Het ontslag moet direct (onverwijld) na het incident of gedraging worden gegeven.
 3. De dringende reden moet direct (onverwijld) aan jou worden medegedeeld, zodat je weet waarom je op staande voet bent ontslagen.

Indien je werkgever niet aan alle voornoemde voorwaarden voldoet, dan is het ontslag op staande voet vernietigbaar. Dit betekent dat je het ontslag via de kantonrechter met succes kan aanvechten. Indien de kantonrechter oordeelt dat het ontslag onterecht is, dan heeft dit grote gevolgen voor de werkgever. Het ontslag op staande voet kan bijvoorbeeld worden vernietigd, waardoor je alsnog recht hebt op loondoorbetaling. Indien je niet meer wilt terugkeren bij je werkgever, dan kan de kantonrechter ook een billijke vergoeding toekennen. Het is daarom heel belangrijk dat je goed laat toetsen of het ontslag op staande voet voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

Hoe kun je een ontslag op staande voet aanvechten?

Indien je op staande voet bent ontslagen, dan dien je altijd actie te ondernemen. Indien je werkgever niet aan alle voorwaarden voldoet, dan is het ontslag namelijk alsnog vernietigbaar. Dit ongeacht of het ontslag terecht of onterecht is. Indien je bijvoorbeeld op staande voet bent ontslagen, omdat je een diefstal hebt begaan (dringende reden), dan is het ontslag niet rechtsgeldig indien de werkgever niet aan de overige voorwaarden voldoet (onverwijld geven en/of onverwijld mededelen dringende reden). Verder kan altijd worden geprobeerd om alsnog tot een oplossing te komen me je werkgever.

Indien je op staande voet bent ontslagen, dan dien je dit daarom altijd te laten toetsen door de specialisten van Onyx Advocaten. Het aanvechten kan vervolgens op twee manieren gebeuren.

Schikking

In de praktijk blijkt dat er vaak alsnog overeenstemming kan worden bereikt over het ontslag in de vorm van een schikking. Er worden dan onderlinge afspraken vastgelegd en het ontslag op staande voet wordt dan ingetrokken, zodat je weer aan het werk kunt. Het ontslag op staande voet kan ook worden omgezet in een beëindiging met wederzijds goedvinden. Voor jou als werknemer heeft dit als voordeel dat je alsnog recht hebt op een WW-uitkering en er financiële afspraken kunnen worden gemaakt, zodat je bijvoorbeeld toch jouw loon of een ontslagvergoeding ontvangt. Verder loop je niet het risico dat de kantonrechter in je nadeel beslist over het gegeven ontslag op staande voet.

Gerechtelijke procedure

Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt met je werkgever en je je niet neerlegt bij het gegeven ontslag, dan is een gerechtelijke procedure noodzakelijk. Het ontslag wordt dan via de kantonrechter aangevochten. Dit moet gebeuren binnen twee maanden nadat het ontslag op staande voet is gegeven. Via een verzoekschrift wordt dan gevraagd om het loon door te betalen en het ontslag terug te draaien (vernietigen). Je kunt daarnaast ook vragen om het ontslag in stand te laten, maar dit wel te compenseren door een financiële vergoeding toe te kennen.

Hierbij kun je aanspraak maken op een drietal vergoedingen, te weten;

 1. Transitievergoeding
 2. Vergoeding wegens het niet in acht nemen van de wettelijke opzegtermijn;
 3. Billijke vergoeding

Kortom, indien u wordt geconfronteerd met een ontslag (op staande voet), dan is het altijd raadzaam om Onyx Advocaten in te schakelen!

Heb je een vraag over een ontslag op staande voet?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Onyx Advocaten via onderstaande contactgegevens of vul het contactformulier in. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen!